Ägarstruktur

    Bolagets aktiekapital per 2019-03-29 uppgår till 146 002 510 kronor och 68 öre fördelat på 105 857 419 aktier, varav 1 289 990 A-aktier, 103 667 429 B-aktier samt 900 000 C-aktier.

    Enligt Pressmeddelande 18 april 2019:
    CGI Inc. (”CGI”), genom det till CGI indirekt helägda dotterbolaget CGI Nordic Holdings Limited, förklarade det offentliga uppköpserbjudandet avseende Acando AB (publ) (“Acando”) ovillkorat den 16 april 2019. CGI innehar mer än 90 procent av aktierna i Acando och avser att påkalla tvångsinlösen avseende resterande aktier i Acando.