Acando Bokslutskommuniké 2018

  8 februari 2019

  För ytterligare information, vänligen kontakta:
  Carl-Magnus Månsson, vd och CEO, +46 8 699 70 00
  Anneli Lindblom, CFO, +46 8 699 70 00

  Kvartalet 1 oktober – 31 december 2018

  Ackumulerat 1 januari – 31 december 2018

  Koncernchef Carl-Magnus Månsson kommenterar

  2018 som helhet blev ännu ett rekordår för Acando. Vi fortsätter att växa och vår omsättning uppgick till 2 826 MSEK på helåret, vilket är en tillväxt om 16 procent. Även vinsten växte, vi gjorde vår högsta vinst någonsin för ett helt verksamhetsår, 274 MSEK exklusive engångskostnader. Det är en vinsttillväxt om 13 procent, även om vi under det kalendermässigt svagare fjärde kvartalet inte når upp till samma vinstmarginal som föregående år. Vinsten per aktie blev också högre än någonsin och vi föreslår Årsstämman att dela ut det största beloppet någonsin, 151 MSEK till våra ägare. Vi avslutade året med att vara 2 120 medarbetare, fler än så har vi aldrig varit vid ett årsskifte. Samtidigt har vi ökat vår relevans både genom att utveckla vårt erbjudande inom de mest transformativa kundsegmenten, men också fördjupat vår kompetens genom spetsiga förvärv där möjligheten funnits. Vi är nu väl rustade för en fortsatt expansion genom att växa vår position inom Microsoft Dynamics tvärs landsgränserna då vårt förvärv av Anywhere.24 i Tyskland nu är fullt integrerat. Även vår ambition att skapa en innovationsdriven design studio under varumärket itch är etablerat och vi ser en stor potential i att skapa helt nya möjligheter både som ett väldefinierat erbjudande kopplat till accelererad innovation men också som en del av hela Acandos erbjudande. I vår norska verksamhet har vi under 2018 byggt ett erbjudande från avancerad inbyggd teknologi, IOT, design till avancerad datadriven analys som gör oss unika när vi nu integrerat även Inventas i vår erbjudandestruktur.

  Vår position stärks kontinuerligt och vårt samlade erbjudande möter en god marknad där efterfrågan på teknologier, innovation och effektivisering nu också allt mer ställer krav på ett uthålligt perspektiv i fråga om både klimat och samhälle. Under året har vi kompletterat vår finansiella uppföljning med ett kvalitativt underlag för hur vi bättre kan skapa positiva effekter runt oss. Vi har bland annat stöttat process och lösningsutveckling för att flytta transporter från flyg till sjöfrakt för ett globalt läkemedelsföretag och på så sätt skapat förutsättningar för signifikant lägre utsläppsnivåer, vi har skapat möjligheter för en mer transparent och effektiv hantering av medborgaransökningar i ett europeiskt land genom moderna digitala interaktionskanaler och vi har effektiviserat vårdsystem och förbättrat patientupplevelser genom användande av AI baserade planeringslösningar. Sammantaget kan vi konstatera att vår förmåga att kombinera teknologins alla möjligheter med ett förhållningssätt till användare, kunder och organisationer ger oss en unik möjlighet att skapa värde tillsammans med våra kunder. Inte bara kommersiella och finansiella värden, utan också värden som bidrar till ett bättre samhälle och en mer hållbar värld.

  Vår största utmaning, som också präglat kvartalet och helåret, är att fortsätta attrahera de bästa talangerna inom ett brett kompetensspann. Efterfrågan är större än tillgången och konkurrensen om medarbetare är tydligare än någonsin. Vi accelererar våra talangprogram, ökar vår rekrytering direkt från universitet och högskolor, samtidigt som vi erbjuder de mest utvecklande uppdragen i de mest spännande områdena. Vi fortsätter utvecklas, våra kunder och medarbetare är lika viktiga delar i detta. På så sätt kan vi fortsätta skapa en värld av större förmågor, ”A more capable world”.

  Denna information är sådan information som Acando AB (publ.) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 8 februari 2019 klockan 08:00 (CET).

  Acando är konsultbolaget som med lika delar teknisk spetskompetens och insikt i mänskliga beteenden - innoverar, effektiviserar och mobiliserar organisationer till hållbar förändring. Koncernen har cirka 2 100 anställda fördelade på fem länder. Acando omsatte över 2,8 miljarder kronor 2018 och är noterat på Nasdaq Stockholm.